Vår personuppgiftspolicy


1. Dataansvarig

1.1 SmartResponse A/S är ansvarig för dina personuppgifter – hur kontaktar man oss?
SmartResponse A/S är ansvarig för behandling av de personuppgifter som vi har tagit emot om dig.

Du hittar våra kontaktuppgifter nedan:

SmartResponse A/S
Vesterbrogade 149, byggn. 9. 5 vån.
1620 Köpenhamn V

CVR No.: 25057325
Telefon: +45 3823 7000
e-post: info@smartresponse.dk

1.2 Våra samarbetspartner är också ansvariga för dina personuppgifter
I den mån vi har vidarebefordrat dina personuppgifter till våra samarbetspartners är de också ansvariga för den fortsatta behandlingen av dina personuppgifter (se avsnitt 3).


2. Syften och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande syften:

2.1 Marknadsföring från SmartResponse A/S
SmartResponse A/S (dataansvarig) samlar in data för egen räkning. Data samlas in i marknadsföringssyfte. Marknadsföringen utgörs av kampanjer och nyhetsbrev via e-post och kampanjerbjudanden via sms.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är samtycke.

2.2 Vidarebefordran av dina personuppgifter till våra samarbetspartner
SmartResponse A/S vidarebefordrar dina personuppgifter till våra samarbetspartner i den mån dina personuppgifter uppfyller samarbetspartnerns önskemål. Varje samarbetspartner är sedan ansvarig för dina personuppgifter i egen regi. Det finns en förteckning över våra samarbetspartner i tävlingsvillkoren med kontaktmetod (e-post, telefon, sms), ämne eller ämnena som är anledningen till förfrågan samt samarbetspartnerns e-postadress.

Allmänt för båda syftena gäller att den insamlade informationen inte vidarebehandlas för andra ändamål än dem som de har samlats in för och som specificeras i tävlingsvillkoren. 

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är samtycke.


3. Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig:

SmartResponse samlar in och vidarebefordrar uteslutande personuppgifter när användaren har gett sitt samtycke till detta.

Vi samlar inte in uppgifter som inte beskrivs i vår personuppgiftspolicy och vi samlar aldrig in personuppgifter utan att du själv har gett oss dessa uppgifter, till exempel genom att registrera dig, köpa en produkt eller delta i en undersökning.

SmartResponse A/S samlar inte in och sparar inga särskilda kategorier av personuppgifter (känslig information). Vi samlar in allmänna personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, ålder, kön och intressen.


4. Mottagare eller kategorier av mottagare

Vi kommer att vidarebefordra dina personuppgifter till följande mottagare:

Våra samarbetspartner finns i en komplett förteckning på alla datainsamlingssidor med följande information:

  • Företagsnamn
  • Indikation på vad samarbetspartnern kommer att kontakta dig om
  • Kontaktmetod (e-post, telefon och/eller sms)
  • Uppgift om kontaktkvalificerade frågor, om sådan finns vid varje kampanj.

Dessutom lämnar vi dina personuppgifter till våra databehandlare: sms-tjänstleverantör, e-postleverantörer samt vår programvaruutvecklingsspartner och hostingpartner.

Användning av cookies*
Vänligen observera att du accepterar vår användning av cookies när du deltar i undersökningar och tävlingar från SmartResponse A/S
SmartResponse A/S använder cookies för att förbättra din upplevelse och för att skapa relevant innehåll i våra undersökningar och på våra övriga kampanjsidor.
Du kan i de flesta webbläsare ändra inställningarna för vilka cookies som sparas på din dator.

*En cookie är en liten mängd data som sparas i din webbläsare och som kan läsas av antingen systemen bakom SmartResponse eller av en av våra partner. En cookie är inte ett program som körs på din dator, och varken ett virus eller ett spionprogram.


5. Överföring till mottagare i tredjeländer, däribland internationella organisationer

Vi vidarebefordrar dina personuppgifter till mottagare utanför EU och EES.

Det företag som avses är en programvaruutvecklingspartner, Crossworkers i Egypten.

Vänligen observera att denna överföring sker på grundval av kommissionens standardbestämmelser om dataskydd som uppfyller de nödvändiga garantierna i artikel 46 i dataskyddsförordningen.


6. Var dina personuppgifter kommer från

Dina uppgifter samlas in på datainsamlingssidor, vanligtvis på webbplatser för onlinetävlingar eller sidor där du kan registrera dig för en tjänst eller köpa en produkt. Dina uppgifter samlas in först efter att du har skickat ett särskilt och otvetydigt godkännande av våra och våra samarbetspartners villkor, bland annat denna personuppgiftspolicy.


7. Lagring av dina personuppgifter

Vi kan för närvarande inte säga hur länge vi kommer att spara dina personuppgifter. Vi sparar bara dina uppgifter så länge det tjänar ett objektivt och berättigat ändamål. Vill du begära att dina personuppgifter raderas från våra databaser kommer detta att ske två år efter din begäran av dokumentationsskäl, jämför krav från konsumentombudsmannen. Dina uppgifter kommer inte att användas av oss eller vidarebefordras till våra samarbetspartners under dessa två år.


8. Rätt att ta tillbaka sitt samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan göra detta genom att kontakta oss med de kontaktuppgifter som anges ovan i punkt 1. Om du väljer att ta tillbaka ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av vår behandling av dina personuppgifter baserat på ditt tidigare samtycke fram till tidpunkten för tillbakatagandet. Om du återkallar ditt samtycke gäller det därför bara från denna tidpunkt.

Om du vill ha hjälp att ta tillbaka ditt samtycke hos samarbetspartner som har fått din information kan du också kontakta SmartResponse A/S, varefter vi för din räkning kommer att kontakta dessa samarbetspartner och be dem ta bort dina uppgifter från sina databaser. Ansvaret för att ta bort dina uppgifter från sin egen databas ligger hos varje enskild samarbetspartner.


9. Dina rättigheter

Du har genom dataskyddsförordningen ett antal rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter. För att kunna tillämpa dina rättigheter måste du kontakta oss.

Rätt att få tillgång till information (insynsrätt)
Du har rätt att få insyn i den information som vi behandlar om dig, samt en rad ytterligare uppgifter.

Rätt till korrigering (rättelse)
Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.

Rätt till radering
I särskilda fall har du rätt att begära att information om dig raderas innan tidpunkten för vår ordinarie radering inträffar.

Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
Om du har rätt att begränsa behandlingen får vi fortsättningsvis endast behandla uppgifterna – med undantag för lagring – med ditt samtycke eller avseende att rättsligt anspråk kan fastslås, göras gällande eller försvaras, eller för att skydda en person eller ett viktigt samhällsintresse.

Rätt till invändning
Du har i vissa fall rätt att invända mot vår eller laglig behandling av dina personuppgifter.
Du kan också invända mot behandlingen av dina uppgifter för direkt marknadsföring, inklusive profilering.

Rätt till överflyttning av personuppgifter (dataportabilitet)
Du har i vissa fall rätt att begära ut dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format samt att överföra sådana personuppgifter från en dataansvarig till en annan utan hinder.
Du kan läsa mer om dina rättigheter i dataskyddsmyndighetens vägledning om den registrerades rättigheter som du hittar på www.datainspektionen.se


10. Lämna in ett klagomål hos den danska dataskyddsmyndigheten Datainspektionen

Du har rätt att lämna in ett klagomål till datainspektionen om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter.
Du hittar Datainspektionen kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se.


11. Säkerhet

SmartResponse A/S har genomfört både tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att informationen inte hamnar hos utomstående, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen om behandling av personuppgifter.
Alla personuppgifter skyddas med en brandvägg.